GDX­/GLD
AMEX:GDX­/AMEX:GLD NYSE ARCA & MKT

AMEX:GDX­/AMEX:GLD
GDX­/GLD NYSE ARCA & MKT
تداول الآن
 
السابق
إفتتاح
حجم التداول
 — 
نطاق اليوم
السابق
إفتتاح
حجم التداول
 — 
نطاق اليوم
تداول الآن
نظرة عامة
التحاليل

GDX/GLD